Ứng dụng :

Đo trong các môi trường công nghiêp có nhiệt độ  cao như :

- Nhà máy thép

- Nhà máy điện

- Chất bán dẫn

- Xi măng

 

Thông số kĩ thuật :  Có 2 model cơ bản

RAY3iPLUS1M :

-          Dải nhiệt độ 700 – 3000oC, spectral response 1µm

RAY3iPLUS2M :

-          Dải nhiệt độ 400-2000oC, spectral Response 1.6µm